2004/05/16

با نام آنكس كه فطرت آموخت

با نام آنكس كه فطرت آموخت , خداوند قلم... با درود من هم مثل ديگر جوانان ايراني آرزوهايي در ايران داشتم كه متاسفانه با شرايط امروز ايران عملي نبود بنابراين غربت رو ترجيح دادم. هرکه گريزد ز خرابات شهر ..جورکش غول بيابان شود. با گذشت چند سالي فکر ميکنم شايد به اين طريق بتونم يه کمي راحت اينجااروغ بزنم.