2004/06/13

فردوسي انتي فمنيست

فردوسي هم يه جورايي دمش غيژ.. زن واژدها هر دو در خاک نه ...جهان زين هر دو ناپاک به زنان رو بود درجهان يک هنر ....نشينند و زايند شيران نر

0 Comments:

Post a Comment

<< Home