2004/07/04

حيوون خودموني

امروز يه نفر يه چي گفت ديدم راست ميگه. جوجه تيغي مفلوک از پشت نميتونه سکس کنه و بايدمثل ما شکم به شکم با عيال يا دوست دخترش اره و اينا.!! يه چي ديگه اينکه گوسفنده تنها حيوونيه که هر کي رو ميبينه ميشناسه و زود خودموني ميشه .!! نمي بينين تا يکي رو مي بينه ميگه بع بع..(به به).

0 Comments:

Post a Comment

<< Home