2005/02/09

انقلاب ما

نميدونم چرا با اومدن اين ايام دهه زجر و اسم 22 بهمن هميشه اين حرف استادم مياد توذهنم. ميگفت:" ما اومديم انقلاب کنيم ان قلاب کرديم. "م. دل ميرود ز دستم صاحبدلان خدا را .....ما انقلاب کرديم يا انقلاب ما را

0 Comments:

Post a Comment

<< Home