2005/02/11

اخوندا هرروز و هر دم, ويبراتورها توي ادم

كارگر در زير كار و دخترك در زير يار هر دو مينالند (ليکن) اين كجا و آن كجا يک منار در اصفهان و يک منار زير پتو ، هر دو جنبانند (اما) اين کجا و آن کجا مردم دروازه غار و مردم دريا كنار هر دو عريانند (ليکن) اين كجا و آن كجا نوعرسون در حجله و جنگجويان درکارو زار ، هر دو خونينند ليک اين کجا و آن کجا سينه يار و قسمتي از شهر لار هر دو ميلرزند ، اين كجا و آن كجا بند تنبان فاطي و کرست زي زي خانوم ،هردو چسبانند (اما) اين کجا وآن کجا نيزه داران در مصاف و بيضه داران در لحاف ، هردو در رزمند(اما) اين کجا و آن کجا قمه زن قاشي به سر وقاش و دختر در زفاف ، هردو خونيند (ليکن) اين كجا و ان كجا خشت سازان در بيابان ، عشقبازان در اتاق ،هر دو ميمالند (اما) اين کجاوان کجا اشتران در زير بار و دختران در زير يار ، هر دو مينالند ،ليک اين کجا و ان کجا بيضه بند مش رجب و سينه بند معشوق ما ، هر دو چسبانند (اما) اين کجا وان کجا چرخ و دنده زير ماشين ،مرد و زن زير لحاف هردو درگيرند (اما) اين کجا و آن کجا ميترا بارژلب ، مش حسن با ماله اش ، هردو ميمالند (اما) اين کجا وآن کجا دخترک درآب حوض و پيرمرد در آب غسل ، هر دو عريانند (ليک) اين کجا و آن کجا سينه لرزان يار و نقطه اي در شهر لار ، هر دو لرزانند (اما) اين کجا و ان کجا خال محرومان سياه و خايه رستم سياه ، هردو کون سوزند (اما) اين کجا و ان کجا بوسه هاي دلبر و نقل و نبات و باقلوا ، هر دو شيرينند (اما) اين کجا و آن کجا مرده اي دراب غسل ودختري دراب حوض ، هر دو عريانند (ليکن) اين کجا و ان کجا کله صاف رحيم و سينه صاف مهين ، هر دو گرد و بي مو (ليک) اين کجا و آن کجا دانه فلفل سياه وخال مه رويان سياه ،هردو جانسوزو جانکاه (ليکن) اين کجا و ان کجا دخترک در زير يار و کارگر در زير بار ،هر دو نالانند (ليکن) اين کجا و آن کجا چکمه خانم شهين و چکمه شمر لعين ، هر دو از چرمند (ليکن) اين کجا و ان کجا شکر هندوستان و شکر مازندران ، هر دو شيرينند (اما) اين کجا و ان کجا دختر دروازه غار و دختر دريا کنار ، هر دو عريانند (اما) اين کجا و ان کجا اخوندها هرروز و هر دم, ويبراتورها توي ادم هردو ميگايند(ليک) اين کجا و ان کجا

0 Comments:

Post a Comment

<< Home