2005/02/13

چند جمله پدر و مادردار

بر پاى منبر آخوندها، بى وضو تيز مدهيد که علماى سلف جايز ندانسته اند! عبيد زاکانى قزويني (خداي تيکه) بايد از خدا پرسيد چرا دلايل وجودش را اينقدر ضعيف آفريده است! برتراندراسل ( من مرده اون جمله معروفشم: جامعه گوسفندي لايق حکومت گرگان است) معلوم نيست خدا اشتباه لپى بشر است يا بشر اشتباه لپى خدا! فردريک نيچه يه چي تو همون مايه هاي مرغ بوده اول يا تخم مرغ?? ) قبل از اينکه براى آمدن باران به درگاه خدا نماز بياورى، بهتر است برنامه هواشناسى را تماشا کنى. مارک تواين( خالق کتاب کله پوک که من وقتي 15 سالم بود هرچي زور زدم بفهمم نفهميدم) بحث و جدل کردن با کسى که به جاى تعقل و خردگرايى، دين را انتخاب کرده، مانند تجويز دارو به بدن يک مرده است. توماس اديسون ( ياد داداشم ميوفتم که ميگفت مخي مثل اديسون يه ذره اعتقاد نداشت اما ببين همين موجود دوپا يعني بشر چه افتخاري بهمون اديسون بيدين ميکنه.)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home