2005/02/25

هر چه سنگ جلو پا...

هيچ کجايه دنيا اتفاق نمي افته مگر در ام القرايه اسلام يعني مملکت گل و بلبل خودمون که دريک ماه از زمستونش دريه مدرسه, بچه ها و معلم کلاس درسش همه يکجا بسوزند ودر يه نقطه ديگه اتوبوسش بايه علاالدين نفتي يکجا اتيش بگيره و همه بسوزند يا در مسجدش که ازيه بخاري فکسني 60 نفر قرباني بگيره و يه برف 2 روزش چند هزار مدرسه و کارخانه رو تخر يب کنه و همه رو خونه نشين کنه و يه زلزله 4/6 درجه در مقياس ريشتر 600 نفر رو قرباني کنه. همه اين ارقام و اعداد گزارش شده دراين امت اسلامي فقط از يک ماه زمستونش بود حالا امار اونايه ديگه که تو تصادف ياازسرما( کارتن خوابها)مردند به کنار. عاشورا رو بچسب.سلام بر حسين جفتک بر يزيد.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home