2005/03/02

انتخاب يک اسم

دنبال اسم واسه اين مستراح هستم يه سري اسم که تا حالا ديدم بد نيست به حال و هواي اين مستراح ميخوره مثل : فرياد ز ير لحاف _شورت مامان دوز_ برفاک رفته_ سيفون نکشيده_ مستراح سيار. اسمهاي مبارک و اب نکشيده ه ديگه از قبيل: اعترافات يک مورچه مست _مورچه غيرتي_ مورچه مست _رجزپراکني يک مورچه مست -نوستالژي هايه يک مورچه مغموم. قاشق نشسته-اعترافات فاميلي -سکنجبين- يادورارهاي عهد بوقي- ناندرتال.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home