2005/06/10

کي بيشتر ميبره?

اين مملكت شده يك لاشه كه هر طرفش را يكي به دندان گرفته!...تيز دندانهايش به مراد رسيده اند و خرده ريز ها از دور پارس ميكنند.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home