2005/07/15

لعنت

"لعنت بر پدر و مادر کسي که اينجا آشغال بريزد"با ديدن يکي از اين کامنت ها در پست قبلي اينو گفتم.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home