2005/08/31

چس کلاس گذاشت

  1. اين روزا بد جور دمق وبي حوصلم انگار باز پريود شدم. حالا تو اين گيري بيري هم يه نفر بد جور رو اعصابم راه ميره .من نميدونم آخه افه چس کلاس گذاشتن بعضيها برا چيه. هر کي بما ميرسه هر چه نداشته يا حسرتشو داشته ميگه قبلا ايران فلان بوده فلان رو داشته يا فلان کار بوده آخه يکي نيست به اين همسايه يه لاقباي ايرانيه من بگه تو اگه بچه نياوراني و بابات تو نياوران6000 متر زمينه خونشه و24ساعت هم ازآشپز بودن بابات تو دربار تفت ميدي اينجا چكار ميکني گوزو!!! حالا هم که ميخواهي به سلامتي پاشي بري شهر ديگه چرا چسي مياي ميگي آپارتمانتو 10 نفر دنبالشند ,حالا باشند اصلاً ديگه اين چسي اومدن داره!!آپارتمانت که از ماله منم کوچيکتره آفتابگير هم نيست تازه ميگي بااثاثيه (تخت و کمد جاهازيت) روش ميخواهي بفروشي شرط شروط گذاشتي. واسه بچه هاي ايراني هم ميگي من به خاطر ايراني بازيم فقط به ايرانيها ميدم گفتي بياند اين خونه رو بگيرين اونم الا و بلا با اثاثيه روش يعني هرکي مياد بايدجدا از پول گارنتي خونه به صاحابخونه دقيقا اندازه همون پول رو بده بتو واسه 4تا ميز وصندلي و اون خرت وپرتها.والا از اون ميز خونت گرفته تا اون مبل داغون همه روJOE جو که تو کليسا کار ميکنه آورد, کمد و اون4 تاخرت وپرت هم که تا من يادمه زمانيکه اون پيره زن بلژيکيه داشت بلند ميشد اونا رو برات گذاشت چون احتياجي بهش نداشت .ديگه عشقي, آدم ميمونه حس هموطن دوستيت رو قربون بره يا دولا پهنا انداختن اون بنجل ها به بچه ايراني اونم با منت !!
  2. رفاقت ها بدجور بوي ان گرفته!!

    0 Comments:

    Post a Comment

    << Home