2005/09/13

اين چه رسميست

اين چه رسمي ست که تو راست کني يکطرفه *** اين نشد فاک که من ناز کشم يکطرفه

0 Comments:

Post a Comment

<< Home