2005/10/13

من باب آشنايي

اگه سوال کننده يه بلژيکي باشه:
 • کجايي هستي? ايراني هستم.
 • : کجا ? ايراک [عراق]???!!! ايراک نه بابا ايران.
 • : آها ايراان!! آيت اله کميني"خميني"![اگه يه ذره طرف مطالعه داشته باشه خاتمي رو هم ميگه کما اونکه من به پست يه نفر خوردم پدرسوخته بني صدر رو هم ميشناخت] آره بابا همون که تو ميگي..
 • :حالا خاتمي خوبه ?حالش منظورته.. آره زنده ست.
 • : نه.... منظورم خودشه; کارهايي که ميکنه!!! خوب يکي از کاراش اين بود که ما رو آواره کرد اينجا ديگه.. به نظرت خوبه ???
------------------- حالا اگه تو همون مکان طرفت عرب يا ترک باشه:
 • :سلام عليکم [همچين يه نمه باشک و ترديدو همون لهجه ضايع عربي اينو ميگه] ! سلام خوبي?
 • :کجايي هستي??? از ريخت و قيافم يه حدسي بزن ديگه!!
 • :نميدونم ? ترک ,چک , ماراکو...???!!!! [بعضي وقتا کرم ريختنم ميگيره سر اينحرفا] نه بورکينو فاسو .
 • ولي اصلاً بهت نميخوره ها ? آره خب آخه ايراني هستم.
 • : آهاااااا ايراني مسلم !شيعه. شافعي, سني ,حنفي... کدومش هستي ?? ? چي چي ..اينا چيه ديگه! خوردنيه.. مارکه [درکمال نفهمي]
 • :مگه مسلمون نيستي? چرا تو [شناسنامه] پاسپورتم زده مسلمون.
 • :رمضان چي? روزه ميگيري? نه من مشکل معده دارم روزه نميگيرم.
 • :اي بابا!! ايرانيهاي اينجا چرا همشون مشکله معده دارند!!![اگه يارو از اون سريش ها باشه ول که نميکنه]
  • :حالا مشکلت چيه.. چرا روزه نميتوني بگيري? آخه روزه که ميگيرم گشنم ميشه.
  • :خوب???? خوب که خوب !!
  • : Slechte Moslem !!!اي بد مسلمون ..! گفتم که تو شناسنامم زده مسلمون
  • : پس مسلمون نيستي کافري تو!!آره بابا همون که تو ميگي کافه بود چي بود آره همون . تو پرانتز از ديد اينا اگه مسلمون بودي که بودي اگه حالا هر دين ديگه هم داشته باشي بازم کافري .

  5 Comments:

  At 10/18/2005 6:43 PM, Anonymous Anonymous said...

  ba arze salam.agha mishe ye meghdar dar morede belgium azton begiram?

   
  At 10/18/2005 6:45 PM, Anonymous Anonymous said...

  beheton e mail mizanam.
  movafagh bashid

   
  At 10/21/2005 11:41 AM, Anonymous Anonymous said...

  ب??شوخ?، بهت حسود?م م?شه!

   
  At 10/21/2005 6:53 PM, Blogger نسرین said...

  سلام بر هم ولا?ت? عز?ز..آقا حرف دل ما رو زد? بدجور?!جالب ا?نجاست هم?ن ترکها و عربها ?ه ماهه ? رمضون مسلمون م?شن و بق?ه ش هر غلط? دلشون م? خواد م?کنن!...م?گم اسم از مالار?ا بهتر پ?دا نکرد?؟...?ه جورائ?ه!البته ببخش?د ها!

   
  At 10/28/2005 3:05 PM, Anonymous ali said...

  salam azizam. aval inke agar tohini be shooma kardam mazerat mikham. amma shooma ke ba farhang va ba adabi nemidoni nabayad be eteghadadt digaran tohin kard?

   

  Post a Comment

  << Home