2005/11/05

دراين روزگارمطلبيد

حاکمي عادل و قاضي که رشوت نستاند و زاهدي که سخن به ريا نگويد و حاجبي که با ديانت باشد و کون درست صاحب دولت در اين روزگار مطلبيد. "عبيد زاکاني"


Originally uploaded by malariya.
پست مدرنيته

6 Comments:

At 11/05/2005 2:09 PM, Anonymous Anonymous said...

Ambitious young pols blog it out on the Net
Letters from lawyers are flying in a controversy pitting some of Montana's young and ambitious political operatives from both parties against each other.
worldofebusiness

 
At 11/12/2005 1:06 AM, Anonymous نسر?ن said...

مالار?ا جان اگه ?ه +18 م?زد? بد نم?شد ها! عجب هم مدرن?ته بود :(

 
At 11/12/2005 1:11 AM, Anonymous نسر?ن said...

راست? ?ادم رفت بگم هر وقت بلاگت رو به روز کرد? برو ا?ن آدرس و اعلام به روز شدگ? کن.
http://www.blogrolling.com/ping.phtml

 
At 12/05/2005 5:42 PM, Anonymous نسر?ن said...

شما هم که ماشالا چقدر فعال هست?د! بابا ?ه سر? به ا?نجا بزن?د بد ن?ست ها!

 
At 12/15/2005 6:56 PM, Anonymous Anonymous said...

kojai haji???

 
At 12/15/2005 6:57 PM, Blogger Lichard said...

zendehi ?

 

Post a Comment

<< Home