2006/01/08

شخصيت کافه ي

هان چطوره ؟اين يکي بم مياد يا ميره ؟!!!
_عين آدمايه با شخصيت شدي !خوبه همينو ور دار..
خيلي ممنون !!!
يه ساعت بعد تو کافه :
بذار من حساب ميکنم شيريني پالتوم Ok ؟!!
نشستي دو ساعت بر و بر منو نگام ميکني..!! کوفت کن بريم ديگه..
_نع... موندم با اون دماغ گنده عين گوني برنجت چطور اينقدر دلت بزرگ و مهربون بود که پول دو تا كافه دادي ..
تو دو مرتبه کس شعر پرتاب کردي.. اينا رو باز تو اون وبلاگت بگي دلخور ميشما وجدانا ميگم!!
_نه والا دمت گرم ديگه..!! آدم که واسه رفيقش اين جنگولک بازيا رو در نمياره ..

0 Comments:

Post a Comment

<< Home