2006/01/13

افکار برجسته

اين دخترک بيلو روس مضاف بر برجستگي سينه و اندام خوبش , افکارش هم برجسته ست,ضمن اينکه امتيازات خوش خلق و خوش رختخواب بودنم داراست .وقتي بش گفتم مرد اونيه که در خونه رو با كونش باز کنه بعد از توضيح و تفصيلات دو زاريش که افتاد چنان لباي هوسناک و اندام لوندش تکون خورد که نزديک بود ارتعاشات روحانيش در من تزلزل ايجاد و شديدا بش نظر سو پيدا کنم اونم يه چي پروند که ربطي نداشت اما بفمي نفمي يه نمه از جمله ي من اخلاقي تر بود ميگه: تو زندگي مرد حکم سر رو داره زن هم مثل گردن , و نهايتا سر روي گردن ميچرخه. [حتي وقتي که تا خرخر گردن تو گو گيرکرده باشي]

1 Comments:

At 1/13/2006 3:20 PM, Anonymous Saleh said...

جان!

 

Post a Comment

<< Home