2006/11/05

شانس تخمي ماست که هر دفعه با اين صاحبخونه خيرسرش قرار داشتم برام کاري انجام بده صاف همون موقع ميزنه با زنش دعواش ميشه .جفتشونم آدماي نرمال و مدرني بنظرم مياند اما اينروزا همش دارند مثل سگ و گربه به جون هم ميپرند نميدونم اينا ديگه چه مرگشونه از سر سيري يا بي دردي?! دفه پيشم قرار بود پرينت پروفايلم و ازش بگيرم داشتندخشتک همديگه رو در ميوردند اين وسط فقط شاشيده شد تو وقت واعصاب ما رفت .

0 Comments:

Post a Comment

<< Home