2006/11/29

يه وقتايی ميشينم به رفتار و وجنات خودم دقت ميکنم ميبينم خدا هيچ موجودی رو عن تر از خودم نيافريده .دست مريزاد پروردگارا! خودمو ميگم منظورم شما اشرف مخلوقات نيست.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home