2007/04/04

روی حرفم با شما هموطنی هستش که رگ گردنت از عرق ملی ورم کرده و با گفتن بالای چشت ابروست ميخواهی تونبون طرفو بادبون کنی ,اگه اعتبار و حيثيت و آبروت يا بهتر بگم وجه درخشان تاريخت با يه فيلم [300] لکه دار شده, پس ريدم تو اون حيثيت ,اعتبار و تاريخ درخشانت! من و تویی که نه حال داریم نه آينده , همش هم در بند گذشته ای .
  • وقتی که نمی پسندی افکار طرف *** آرام بده پاسخ گفتار طرف *** حتی يخه خويش بدران امّا *** لطفی کن و در نيار شلوار طرف !

0 Comments:

Post a Comment

<< Home