2007/04/26

سكته در شعر

هنرمندی که تومنی دو زار دهشای ماوتفاوت داره با يه دو جين هنرمند کون فراخ ديگه وقتی پا تو کفش ديگران ميکنه يا جو گير ميشه ميخواد بگه بيشتر از شما ميفمم تشعشعاتش ميشه يه چيزی تو مايه زر مفت .. هنرمند گرامی که کاراتو دوست داریم خواهشا منبعد بالا منبر نرو جفنگ هم نگو. بشين ماستو بخور بقول رضا مارمولک.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home