2007/04/29

این جمله نميدونم مال کيه: "در پشت سر هر مرد موفق سالها شکست قرار گرفته" .حالا این به فاک رفتنا کی قراره تموم شه نميدونم..... سعی مونو کردیم خواستیم و نشد... اعتراف ميکنم که هيچ گهی نيستم اونای م که نشدن با همه ی این اوضاع احوالات هميشه پاينده و مستطام.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home