2007/05/06

ای بخشاينده ی مهربان
با اجازت .! ريدی ..... بد جورم ريدی

2 Comments:

At 7/13/2007 3:13 PM, Blogger blossom said...

This comment has been removed by the author.

 
At 7/13/2007 3:14 PM, Blogger blossom said...

سلام دادا، می​بينم که هنوز این
word verification
روشنه. ای​ول!!

 

Post a Comment

<< Home