2008/03/21

قوم بيسواد فراخ کون و فخر فروش خارج نشين , رجال بيسواد دزد و طماع ,

امت متملق در بند شکم و زير شکم , طايفه پول و پستون مادر گاز گرفته بازاری ,

شا عر روشنفکر و هنرمند مجيزگوی نون نرخ روز خور , نوشخوارهای رسا نه های

جمعی بی محتوا , وب سايت های درپيت چلغوز و وبلاگنويس افاده فروش و خاله زنک , جوان گريزان از وطن و عشق فرنگ .

و دم گرم خداوند که امسال هم آخر و عاقبت همه ی ما رو ختم به خير ميکنه

U2 - City Of Blinding Lights

0 Comments:

Post a Comment

<< Home