2008/11/04

پهلوان اکبر

مغازه اکبر رو تو روز روشن جلو چشش زدن. يارو با لباس Saint-Nicolas اومده بوده تو صاف جلو دخل اسلحه کشيده , اکبر هم فکر کرده دوربين مخفيه شروع کرده کس شعر تحويل يارو دادن ...به اکبر گفته الدنگ شوخی نميکنم هر چی تو دخلت هست بريز بيرون ...بعدم نامردی نکرده با چوبی که زير لباسش بوده همچين گذاشته تو فک و گردن اکبر که همونجا مثل که که پهن شده زمين . وقتیم بلند شده ديده 2 تا دندوناش رو زمين جا مونده. بعدم تو دخلش بيشتر از 100 یورو نبوده که اونم يارو برده. 100 یورو در مقابل 2 تا دندون.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home