2008/11/29

تنور شکم

تعريف غذا از دهن مردایرانی "يارو اینقدر برنج گذاشت".کس خلا ! در کل شکم فقط براشون مهمه , تو يه جمع چند تا لندهور نر بی صاحاب (مجرد)نشستين حرف غذا بزنين بعد انوقت همه می شینن 2ساعت حرفای صد من یه غاز میزنن از چيزای که خوردند يا حسرت خوردنش مونده بدلشون, همه هم فقط در مورد شکم و خیک صاحاب مرده! . تنور شکم دم به دم تافتن *** مصیبت بود روز نایافتن این چیزیه که تو بیشتر روابطام دیدم شايد ناراحت شين شايدم نشين بدرک! یعنی بیشترش این لر ا بعدم شیرازیا و تهرانیا ,شکم بسته بجونشون . خر و با خور ميخورند مرده رو با گور! حالا شيرازی یا تهرانی نه اینکه اصفهانيا تخم 2 زرده ميکند نه اونام يه که که ای به مراتب بدتر از اونا . شخصا محدوده زير شکم برام مهمتر بوده تا خود شکم. اصن دروغ چرا خدايش من برا اين عضو بی شرف بيشتر از کل ا عضا و جوارح دیگه شرافت بخرج دادم با علم به اینکه هر چی بخوری سر آخر بايد بری سر توالت زور بزنی يا بری اینقدر بدوی تا خيک و خمرت تو آفسايد نيفته با این حساب چه فرقی ميکنه تو بهترين رستوران بخوری يا تو خونت با يه غذا حاضری . آخه این چه ضعف تخمی شکميه که تا مغز کون تو فرهنگ ایرانی ريشه کرده هم از مجالس و مراسم ترحیم چهل و هفت و کوفت و زهرمار گرفته تا مراسم مذهبی مثل عاشورا تاسوعا مارمضون و سفره ابولفضل و ختم و شلغم و ...همه و همه ختم به شکم! ای گوز تو زندگی که آبروداریش بشه صرف شکم یه مشت ناندرتال که اگه خرج ندی ملت نمیان هیچ پشکل هم بارت نمیکنن چون زندگی کردنمونم شده برا حرف ديگران و ياد نگرفتيم واسه خودمون زندگی کنيم.... هرکه در زندگی نانش نخورند *** چون بمیرد نامش نبرند حرف زير شکمم ميشه همه ياد زن دادن ميفتند همدلی که بلد نیستین همدولی هم که میخاین بکنین زود میخاین طرف و جفت بدین که عاقبت خیر شه اروا عمتون. بقول آقام زنم 10 تا سوراخ داره که مرد مگه ميتونه چند تاشو پر کنه. اصن به يه ورش مرد ایرانی حيف نون خيلی ضعف شکم داره منم جامعه شناس نيستم اما اینو وقتی ایرانيای که اینجان و به ایران ميرن و با خيک گنده تر بر ميگردن ميشه راحت فهميد. همين بلژیکیا اندازه گاوی ميخورند کم اما هميشه. نه چندان بخور کز دهانت برآيد *** نه چندان که از ضعف جانت برآيد اهميتیم نداره چی ميخورند از جونورای آبی و خاکی همه جورشو ميخورند نه مثل چينی ها که هر چی رو می جنبه ميخورند يه چيزی که بشه 10 دقيقه ای درستش کرد و 1 سا عت خوردش يعنی بر عکس ما ایرانيا که 3 سا عت درست ميکنيم و 10 دقيقه ی ميخوريمش. ما عادت نداريم موقع غذا خوردن لفتش بديم اما خوب اينا زياد لاس ميزنن موقع خوردن حالا با خود غذا يا طرفی که باهاش ميخورن. روایت است که (بقول آخوندیش) ويکتور هوگو داشته تو يه رستوران بلژیکی غذا ميخورده در حين غذا کوفت کردن يه بابای فضولی هم داشته نيگاش ميکرده ميگه : از تعداد نونی که خوردی گمونم (معلومه) عمو فرانسوی هستی?! ويکتور هم ميگه: اینقدی م که تو می لومبونی (ميخوری) گمونم بلژیکی هستی. از اتفاق اینا نه فقط به شکم فکر نميکنن زير شکم هم براشون خيلی مهمه .خودشون ميگن "On grond un homme par son ventre et son basvenre" : به هلندی و فلامان میگن "De Liefde van de man gaat door de mag en de onderbuik "
که به فارسی شيرين خودمون ميشه: تمام عشق مرد بسته به شکم و زير شکمش. لذت دنيا زن و دندان بود *** بی زن و دندان جهان زندان بود فکر نکنین فقط همين شکم عشق ایناست و ازامر مبارک زير شکم غافل میشن اگه اینطوره که کور خوندین چون همین اوسکلا يه بابايی رو دارند بنام Goorge Simones که تو کتاب رکورد گنيس بايد ثبت شه این بابا اورانگوتان با 10.000 تا زن خوابيده. راست و دروغش تو کون نويسنده کتاب (Typisch Belgen)
احتمالا به اندازه کافی از شکم سير نبوده که برا زير شکمش بيشتر مايه گذاشته.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home