2008/11/08

الهی شورت

اگه اون سيد هميشه خندان منظورم خاتمي حيف نونه يه کم سايز تخماش به احمدي نژاد رفته بود و مغز اين اوسکل يه کم محتوا داشت وضعمون اوضاع تر از امروز نبود و متاسفانه شباهت يا فرق سايز خايه با مغز و مخ اين بابا ريده به قمه.برتری احمدی نژاد به رئیس جمهورهای قبلی ایران سایز تخمشه. متاسفانه نقطه ضعفشم سایز مغزشه. ولی خوب افراط و تفریط هم دراین مملکت کم سابقه نیست.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home