2008/12/17

يه زماني راي دادن ها واسه اصلاحات و توسعه سياسي بود بعد هم که حرف از نيومدن فاشيسم... خواستيم هم رو سفيد باشيم هم عيش مون مستدام شديم نوار بهدشتي!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home