2009/02/28

در خصوص اوضاع خر تو الاغ يکی از بچه ها که همه چيشو بفاک داده بود و تنها تخماش مونده بود و ريش و پشمش بروزن علی موند و حوضش. پدرشونم که بقول معروف کل پسنداز حاجی 4 تا دختر 6 تا پسر بود در پی یک تماس تلفنی فرموده بودند: آقا پس این دوستا و هموطنای ایرانيش اونجا چيکار ميکنن! بگين کمکش کنن ديگه! ظريفی گفت: قرمساق اونموقع که داشتی ننشو ميگاييدی به هموطن و دوستاش تعارف کردی که حالا را به را اوردر ميدی کمکش کنين!!?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home