2009/05/11

گرخون دلی بیهده خوردم , خوردم
چندان که شب وروز شمردم , مردم
ّاری همه باخت بود سرتاسر عمر
دستی که به گیسوی تو بردم, بردم


0 Comments:

Post a Comment

<< Home