2009/11/27

تعبير خواب لاما

پدر يکی ازبچه ها به تعبير خواب معروف بود يک وقتی تعدادی رفته بودند پيشش و هر کسی تعبير خوابی که ديده بود رو ميپرسيد. صحبت از خواب حيوون و جک و جونور ميشه و حاجی هم شروع ميکنه به تعبير خاص هر کدوم از حيوونا .توی اون جمع يکی خواسته بود لودگی کنه پرسيده بود: ببخشيد شما لاما رو تا حالا ديدين, تعبير لاما چيه? حاجی که ميبينه اوضا ع از چه قراره بعد يه مقدار مکث ميگه: والا چه عرض کنم... !!! ما که لا شما رو هنوزم نديديم چه برسه به تعبير خوابش! بر بساط نکته دانان خود فروشی شرط نيست / يا سخن دانسته گوی ای مرد عاقل يا خموش

0 Comments:

Post a Comment

<< Home