2010/12/01

در مغز اگر تو را تفکر باشد ......... این نکته ز من بر تو تذکر باشد
گر خواستی ازکون کسی گه بخوری ........ از کون کسی خور که پلو خور باشد

0 Comments:

Post a Comment

<< Home