2008/04/20

غلام همت آنم که زير چرخ کبود **** زهر چه رنگ تعلق پذيرد آزادست