2005/11/05

دراين روزگارمطلبيد

حاکمي عادل و قاضي که رشوت نستاند و زاهدي که سخن به ريا نگويد و حاجبي که با ديانت باشد و کون درست صاحب دولت در اين روزگار مطلبيد. "عبيد زاکاني"


Originally uploaded by malariya.
پست مدرنيته