2006/11/29

يه وقتايی ميشينم به رفتار و وجنات خودم دقت ميکنم ميبينم خدا هيچ موجودی رو عن تر از خودم نيافريده .دست مريزاد پروردگارا! خودمو ميگم منظورم شما اشرف مخلوقات نيست.

2006/11/19

هيچوقت توهيچکدوم از اين حزب و گروهها نبودم و نيستم شماهايکه بيست و اندی سال پيش هم براي فرار از جنگ و جبهه همه گله اي تشريف اوردين اينور, بي سوادهايکه ادعاي سياسي و روشنفکريتون ميشد و ريدين با اون سياستتون فلنگو بستين اومدين و فقط مارو اينوسط بفاک دادين لطفا بسه ديگه... شماهايکه هنرتون اينه که با چارتا پتيشين وبسايت و وبلاگ آبکیتون بشنين تو پالتاک يا با چهارتا تلويزيون و نشريه خاله زنکيتون فقط حيثيت و آبروي نداشته رو بيشتر ترمال کنين...خواهشا بسه ديگه.

2006/11/18

صاحبخونه گرامي وجود امثال تو باعث ميشه هنوز به انسانيت که در اين روزگار تره براش خرد نميکنند اميدوار بود . به بهونه يه نوشيدنی بردن تو کافه , تبريک گويي خودت و تمام دوستان و دعوت بکار همون لحظه. اينجور وقتاست که فرق خيلي چيزا برام روشنتر ميشه زندگي در کنار انسانهاي باشعوري مثل شماهاست که رنگ و معنا پيدا ميکنه حالا کل خرج اون شب بکنار ... بار اول و دومي هم نبود که بدون هيچ چشمداشت مزد و منتي براي کسي کاري کردي سعي ميکنم اينو ياد بگيرم .ايرانيهاي اينجا هم به اندازه نوک سوزني براي همنوع و هموطناي ديگشون قدمي بر ميدارند! نميدونم?! شايدم بر ميدارند من نمي بينم. از من که گذشت اما اميدوارم يه روزي به اين برسيم که دست کسي رو گرفتن چه همنوع و هموطني که هنوز نديدينش ولي ازش فرار ميکنيد چيزي از اصالت رگ و ريشه تون کم نميکنه حداقل اگه کمکش نميکنين لطف کنين گو زيادي هم پشت سرش نخورين بلانسبت باعرض معذرت از انسانهاي شريف ديگه روابط اجتماعيتون رو از ايني که خودتون خواستين و مسببش بودين خرابتر نکنين ديگه نميخوام بازش کنم کلي گفتم ملت مالي نبوديم مگه همون به چهارتا شاه و پادشاه جاکش قبل و بعد از اسلام و چهار تا ستون و تيکه سنگ بچسبين که از قافله عقب نمونين هر وقتم کم اوردين رفرنسي بدين به اعقاب فسيل شده اي که حتي خودتون هم عرزه تحقيق و گردآوري اونو نداشتين بلکه دسترنج تحقيق و کاوشهاي ديگران بوده .

2006/11/05

شانس تخمي ماست که هر دفعه با اين صاحبخونه خيرسرش قرار داشتم برام کاري انجام بده صاف همون موقع ميزنه با زنش دعواش ميشه .جفتشونم آدماي نرمال و مدرني بنظرم مياند اما اينروزا همش دارند مثل سگ و گربه به جون هم ميپرند نميدونم اينا ديگه چه مرگشونه از سر سيري يا بي دردي?! دفه پيشم قرار بود پرينت پروفايلم و ازش بگيرم داشتندخشتک همديگه رو در ميوردند اين وسط فقط شاشيده شد تو وقت واعصاب ما رفت .