2009/01/31

الهی شورت

سختي و فراز و نشيب روزگار جک هيدروليکي رو به جک دستي ميندازه.

2009/01/07

قدرت خدا هوش! جای کاندوم کیسه فریزر گذاشت آخرم اون تو جا موند!