2005/02/25

هر چه سنگ جلو پا...

هيچ کجايه دنيا اتفاق نمي افته مگر در ام القرايه اسلام يعني مملکت گل و بلبل خودمون که دريک ماه از زمستونش دريه مدرسه, بچه ها و معلم کلاس درسش همه يکجا بسوزند ودر يه نقطه ديگه اتوبوسش بايه علاالدين نفتي يکجا اتيش بگيره و همه بسوزند يا در مسجدش که ازيه بخاري فکسني 60 نفر قرباني بگيره و يه برف 2 روزش چند هزار مدرسه و کارخانه رو تخر يب کنه و همه رو خونه نشين کنه و يه زلزله 4/6 درجه در مقياس ريشتر 600 نفر رو قرباني کنه. همه اين ارقام و اعداد گزارش شده دراين امت اسلامي فقط از يک ماه زمستونش بود حالا امار اونايه ديگه که تو تصادف ياازسرما( کارتن خوابها)مردند به کنار. عاشورا رو بچسب.سلام بر حسين جفتک بر يزيد.

2005/02/13

چند جمله پدر و مادردار

بر پاى منبر آخوندها، بى وضو تيز مدهيد که علماى سلف جايز ندانسته اند! عبيد زاکانى قزويني (خداي تيکه) بايد از خدا پرسيد چرا دلايل وجودش را اينقدر ضعيف آفريده است! برتراندراسل ( من مرده اون جمله معروفشم: جامعه گوسفندي لايق حکومت گرگان است) معلوم نيست خدا اشتباه لپى بشر است يا بشر اشتباه لپى خدا! فردريک نيچه يه چي تو همون مايه هاي مرغ بوده اول يا تخم مرغ?? ) قبل از اينکه براى آمدن باران به درگاه خدا نماز بياورى، بهتر است برنامه هواشناسى را تماشا کنى. مارک تواين( خالق کتاب کله پوک که من وقتي 15 سالم بود هرچي زور زدم بفهمم نفهميدم) بحث و جدل کردن با کسى که به جاى تعقل و خردگرايى، دين را انتخاب کرده، مانند تجويز دارو به بدن يک مرده است. توماس اديسون ( ياد داداشم ميوفتم که ميگفت مخي مثل اديسون يه ذره اعتقاد نداشت اما ببين همين موجود دوپا يعني بشر چه افتخاري بهمون اديسون بيدين ميکنه.)

2005/02/11

اخوندا هرروز و هر دم, ويبراتورها توي ادم

كارگر در زير كار و دخترك در زير يار هر دو مينالند (ليکن) اين كجا و آن كجا يک منار در اصفهان و يک منار زير پتو ، هر دو جنبانند (اما) اين کجا و آن کجا مردم دروازه غار و مردم دريا كنار هر دو عريانند (ليکن) اين كجا و آن كجا نوعرسون در حجله و جنگجويان درکارو زار ، هر دو خونينند ليک اين کجا و آن کجا سينه يار و قسمتي از شهر لار هر دو ميلرزند ، اين كجا و آن كجا بند تنبان فاطي و کرست زي زي خانوم ،هردو چسبانند (اما) اين کجا وآن کجا نيزه داران در مصاف و بيضه داران در لحاف ، هردو در رزمند(اما) اين کجا و آن کجا قمه زن قاشي به سر وقاش و دختر در زفاف ، هردو خونيند (ليکن) اين كجا و ان كجا خشت سازان در بيابان ، عشقبازان در اتاق ،هر دو ميمالند (اما) اين کجاوان کجا اشتران در زير بار و دختران در زير يار ، هر دو مينالند ،ليک اين کجا و ان کجا بيضه بند مش رجب و سينه بند معشوق ما ، هر دو چسبانند (اما) اين کجا وان کجا چرخ و دنده زير ماشين ،مرد و زن زير لحاف هردو درگيرند (اما) اين کجا و آن کجا ميترا بارژلب ، مش حسن با ماله اش ، هردو ميمالند (اما) اين کجا وآن کجا دخترک درآب حوض و پيرمرد در آب غسل ، هر دو عريانند (ليک) اين کجا و آن کجا سينه لرزان يار و نقطه اي در شهر لار ، هر دو لرزانند (اما) اين کجا و ان کجا خال محرومان سياه و خايه رستم سياه ، هردو کون سوزند (اما) اين کجا و ان کجا بوسه هاي دلبر و نقل و نبات و باقلوا ، هر دو شيرينند (اما) اين کجا و آن کجا مرده اي دراب غسل ودختري دراب حوض ، هر دو عريانند (ليکن) اين کجا و ان کجا کله صاف رحيم و سينه صاف مهين ، هر دو گرد و بي مو (ليک) اين کجا و آن کجا دانه فلفل سياه وخال مه رويان سياه ،هردو جانسوزو جانکاه (ليکن) اين کجا و ان کجا دخترک در زير يار و کارگر در زير بار ،هر دو نالانند (ليکن) اين کجا و آن کجا چکمه خانم شهين و چکمه شمر لعين ، هر دو از چرمند (ليکن) اين کجا و ان کجا شکر هندوستان و شکر مازندران ، هر دو شيرينند (اما) اين کجا و ان کجا دختر دروازه غار و دختر دريا کنار ، هر دو عريانند (اما) اين کجا و ان کجا اخوندها هرروز و هر دم, ويبراتورها توي ادم هردو ميگايند(ليک) اين کجا و ان کجا

2005/02/09

انقلاب ما

نميدونم چرا با اومدن اين ايام دهه زجر و اسم 22 بهمن هميشه اين حرف استادم مياد توذهنم. ميگفت:" ما اومديم انقلاب کنيم ان قلاب کرديم. "م. دل ميرود ز دستم صاحبدلان خدا را .....ما انقلاب کرديم يا انقلاب ما را