2007/04/29

این جمله نميدونم مال کيه: "در پشت سر هر مرد موفق سالها شکست قرار گرفته" .حالا این به فاک رفتنا کی قراره تموم شه نميدونم..... سعی مونو کردیم خواستیم و نشد... اعتراف ميکنم که هيچ گهی نيستم اونای م که نشدن با همه ی این اوضاع احوالات هميشه پاينده و مستطام.

2007/04/26

سكته در شعر

هنرمندی که تومنی دو زار دهشای ماوتفاوت داره با يه دو جين هنرمند کون فراخ ديگه وقتی پا تو کفش ديگران ميکنه يا جو گير ميشه ميخواد بگه بيشتر از شما ميفمم تشعشعاتش ميشه يه چيزی تو مايه زر مفت .. هنرمند گرامی که کاراتو دوست داریم خواهشا منبعد بالا منبر نرو جفنگ هم نگو. بشين ماستو بخور بقول رضا مارمولک.

2007/04/12

تو بروکسل يه خيابونی هست بنام Rue de Neuve يه چيزی حدود چهارصد سال قدمت منتاها تموم مراکز تجاری بوتيک, پاساژای این خيابون همه نو ساز. روزا م بزنی تو سر سگ اینجا آدم ريخته [خوب به درک تا اینجاش که چيز خاصی نگفتم]. عصری با وزغا[رفقا] دنبال يه لباس شلوار تو همين خيابونی که ذکرش بود ميگشتيم درست جلوی ما چند قدم اونورتر يه چند تايی ازين علافای روزگار که برگه دستشونه واسه محيط زيست و گوز و زهر مارای ديگه موجود بودند. اينوسط چند تا کفتر هم کف خيابون توی جمعيت داشتند را ميرفتند. يکی از رفقا گفت: ببين کفترای اینجا چقدر خوردند گشاد کردند که ديگه حال پريدنم ندارن. دستمو گرفتم طرف همون چند تا علاف که درست جلومون از اون برگ مرگا دستشون بود گفتم: کفترا گشاد نيستن کون گشاد اینانن که وايميستند مفت ... يهو يکيشون اومد جلو گفت: خسته نباشين برادر. ما [مجاهدين] با این پتيشن و امضا هايی که بر عليه رژيم ملاها و آخونديسم... آيا مايليد ... و خداوند گشادان را دوست دارد.

2007/04/09

برای فرار از واقعيت های ناخوشايند اگه چند روزی به حاشيه مشنگا پناه ميبريد لااقل آزاد مرد باشيد چند روز زودتر از شروع تعطيلات هم بکشيد يه زنگی چيزی بزنين که نرينين به تمام برنامه های طرف !و خداوند هرگز چتربازان را دوست ندارد.

2007/04/08

رسيد مژده که ايام فاک نخواهد ماند *** چنين فاک رفتست و چنان نيز نخواهد ماند

2007/04/04

روی حرفم با شما هموطنی هستش که رگ گردنت از عرق ملی ورم کرده و با گفتن بالای چشت ابروست ميخواهی تونبون طرفو بادبون کنی ,اگه اعتبار و حيثيت و آبروت يا بهتر بگم وجه درخشان تاريخت با يه فيلم [300] لکه دار شده, پس ريدم تو اون حيثيت ,اعتبار و تاريخ درخشانت! من و تویی که نه حال داریم نه آينده , همش هم در بند گذشته ای .
  • وقتی که نمی پسندی افکار طرف *** آرام بده پاسخ گفتار طرف *** حتی يخه خويش بدران امّا *** لطفی کن و در نيار شلوار طرف !

  • . بر ميگردی واسه اون مملکت بجنگی ?
  • من ديگه واسه هيچ چيز و هيچ کسی نميجنگم
  • [همفری بوگارت, کازابلانکا]