2008/12/17

تقدیم به خیام با نیمچه بلا افاضاتی که سر این عکس دراوردم
از آمدن و رفتن ما سودی کو ؟
وز تار اميد عمر ما پودی کو ؟
چندين سروپای نازنينان جهان
می سوزد و خاک می شود دودی کو ؟


يه زماني راي دادن ها واسه اصلاحات و توسعه سياسي بود بعد هم که حرف از نيومدن فاشيسم... خواستيم هم رو سفيد باشيم هم عيش مون مستدام شديم نوار بهدشتي!