2009/08/16

گر مرد رهی

  • گر مرد رهی ميان رون بايد رفت........ ز لای رون سر برون بايد رفت