2009/09/16

.زمونی که دماغا سر بالا شد و ممه ها همه نوک بالا اومد , آشيل هم به وياگرا خوری افتاد