2005/06/21

کي بيشتر ميدزده?

کي بيشتر ميبره? بازم امت شهيدپرور و تيکه پرورمون در آستانه افتخارآفريني و غرورآفريني قرار گرفت آره مرگ تو فقط نميدونم چرا مثل اينايي که اره به کون موندن نه راه پيش دارند نه راه پس و تو اين دو راهي انتصابات موندن الخصوص آقايون نون نرخ روز خور و حيف نون مشارکتي و جبهه ديوم خردادي که ايندفعه بدجور زرتشون قمصور شد.

2005/06/10

کي بيشتر ميبره?

اين مملكت شده يك لاشه كه هر طرفش را يكي به دندان گرفته!...تيز دندانهايش به مراد رسيده اند و خرده ريز ها از دور پارس ميكنند.