2004/07/04

حيوون خودموني

امروز يه نفر يه چي گفت ديدم راست ميگه. جوجه تيغي مفلوک از پشت نميتونه سکس کنه و بايدمثل ما شکم به شکم با عيال يا دوست دخترش اره و اينا.!! يه چي ديگه اينکه گوسفنده تنها حيوونيه که هر کي رو ميبينه ميشناسه و زود خودموني ميشه .!! نمي بينين تا يکي رو مي بينه ميگه بع بع..(به به).

2004/07/02

يه خانم نمازخون و روزه گير

آقا ميگم .خيلي از ين دخترخانمها احمق تشريف دارند ها,از حماقت اونها كيف ميكنم.اون وسط مسط ها? چات ميگم: يه خانم نمازخون و روزه گير لطفا pm بده.نمونه اون خانمها1 نفري pm ميده و ميپرسه:نماز ميخوني؟ ميگم آره..وقتي روزه ميگيرم نماز هم ميخونم.ميپرسه مگه روزه هم ميگيري باريكلا؟؟ميگم اگه معده درد نداشته باشم آره.... روزه هم ميگيرم. ميپرسه مگه معده دردم داري؟ميگم وقتي مشروب ميخورم آره....ميپرسه مگه تو مشروب هم مينوشي؟؟ميگم از وقتي كه تو قمار باختنم زياد شده آره....دختره ول ميكنه ميره.